دانشگاه شمال  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ت‍وک‍ل‍ی‌،س‍ع‍ی‍د
رادم‍ان‌ ، ب‍ه‍ن‍ام‌
ح‍س‍ن‌ پ‍ور،ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وذن‌ اح‍م‍دی‌،ل‍ی‍دا
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ، ال‍ه‍ه‌
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌،ج‍ل‍ی‍ل‌
م‍خ‍ت‍اری‌،رب‍اب‍ه‌
ح‍دادی‌ م‍ق‍دم‌ ،خ‍ی‍رال‍ل‍ه‌
ک‍رم‍ی‌،م‍ح‍س‍ن‌
ج‍ه‍ان‍دی‍ده‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ه‍اش‍م‍ی‌،س‍ی‍د م‍ه‍دی‌
ق‍رب‍ان‍ی‌ واق‍ع‍ی‌ ، زم‍ان‌
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌ ، وح‍ی‍د
ج‍رع‍ه‌ ن‍وش‌،رض‍ا
اح‍م‍دی‌ ، ب‍ش‍ی‍ر
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ش‍وئ‍ی‍ل‍ی‌،ش‍ق‍ای‍ق‌
غ‍لام‍رض‍ا ت‍ب‍ار ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ض‍ی‍اء ای‍زدی‌،اح‍م‍د
ح‍س‍ن‍ی‌ ت‍ب‍ار ، ح‍س‍ام‌
ف‍ت‍اح‌ پ‍ور،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل غیر خطی اتصالات خورجینی با استفاده از تغییر در پارامترهای موثر به اتصال به روش اجزا محدود
حدادی مقدم ،خیرالله ؛  بهمن ۱۳۸۶
شماره راهنما: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍م‍ران‌ - ۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی مقاومت فشاری بتن به روش اولتراسونیک و با استفاده از سیستم منطق فازی
قربانی واقعی ، زمان ؛  اسفند۱۳۸۶
شماره راهنما: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍م‍ران‌- ۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تجربی رفتارخمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق PRFC پیش تنیده
حسنی تبار ، حسام ؛  اردیبهشت ۱۳۸۷
شماره راهنما: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍م‍ران‌- ۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
روش نیروها برای آنالیز مدل های اجزا محدود
ابراهیمی ، الهه ؛  اردیبهشت ۱۳۸۷
شماره راهنما: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍م‍ران‌ - ۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر محصورشدگی بتن با جاکت های prfc روی عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتنی
رادمان ، بهنام ؛  خرداد۱۳۸۷
شماره راهنما: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍م‍ران‌ - ۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با شکل پذیری متوسط به کمک مهار بندی های فولادی
غلامرضا تبار ، ابوالفضل ؛  خرداد۱۳۸۷
شماره راهنما: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍م‍ران‌ - ۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن سبک سازه ای حاوی دانه های پلی استایرن
احمدی ، بشیر ؛  خرداد۱۳۸۷
شماره راهنما: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ع‍م‍ران‌ - ۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی
مختاری ،ربابه ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی لرزه ای باد بندهای واگرا در ساختمانهای فولادی براساس سطوح عملکرد
جوانبخت ، وحید ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۷
شماره راهنما: پ‌۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اثر بخشی فعایتهای فوق برنامه ورزش دانشگاههای رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه
کرمی ،محسن ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۷
شماره راهنما: پ‌۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه دیدگاه مدیران دولتی و غیر دولتی در زمینه موانع خصوصی سازی ورزش استان قم
توکلی ،سعید ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۷
شماره راهنما: پ‌۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ابعاد رضایتمندی ورزشکاران باشگاه های استان مازندران
جرعه نوش ،رضا ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کیفیت خدمات و تمایل به شرکت مجدد مشتریان در کلاسهای آمادگی جسمانی بانوان استان خراسان رضوی
موذن احمدی ،لیدا ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل استرس زای شغلی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان گلستان
حسن پور،حسین ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیتهای ورزشی از دیدگاه زنان استان مازندران
شعبانی شوئیلی ،شقایق ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان و علل شرکت و عدم شرکت دانش آموزان در فعالیتهای خارج از مدرسه
فتاح پور،مجتبی ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‍
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط بین آمادگی پذیرش MQT مدیران و اثر بخشی تربیت بدنی استان خراسان رضوی
ضیاء ایزدی ،احمد ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه رضایتمندی مشتریان استخرهای سر پوشیده دولتی و خصوصی استان مازندران
هاشمی ،سید مهدی ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه رضایت شغلی مربیان ورزش با سطح نیازهای آنها بر اساس نظریه مازلو در خراسان جنوبی
عابدینی ،جلیل ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ارتباط بین سبک رهبری تحول گراو عملگرایی مدیران تربیت بدنی استان فارس
جهاندیده ،محمدعلی ؛  آمل :دانشگاه شمال ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9