کتابخانه دیجیتال دانشگاه شمال آمل

اخبار

اطلاعیه ها

تماس با کتابخانه

مسئول: رحمت پاشا امیری
نشانی:
تلفن: 01144203748
نمابر: 01144203638
پست الکترونیک: info@shomal.ac.ir
زمان فعالیت:
دیجیلیب+
محصولی از شرکت پارس آذرخش
1400